Algemene voorwaarden van Hoksbergen Advocatuur

1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Hoksbergen Advocatuur (hierna: “opdrachtnemer”) en een persoon voor wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht of heeft verricht, hierna: “opdrachtgever”. Opdrachtnemer stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen in de meest ruime zin en is gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem.

2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door opdrachtnemer ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van advocaat, procesadvocaat of –gemachtigde, arbiter, bindend adviseur, (bijzonder) curator of anderszins. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

3.
Alle opdrachten en vervolgopdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de opdrachtnemer, ook als deze door een werknemer of vertegenwoordiger van opdrachtnemer zijn geaccepteerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde aan opdrachtnemer verbonden persoon wordt uitgevoerd. De artikel- en 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek worden bij de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever kan geen andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan opdrachtnemer tot nakoming van de overeenkomst aanspreken of schadeplichtig stellen. Bij de uitvoering van de in verband met een verstrekte opdracht te verrichten werkzaamheden, zal opdrachtnemer zo veel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle overeenkomsten hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatsverbintenissen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven door de betreffende adviseur, zal een door de advocaat verstrekt advies slecht betrekking hebben op civielrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijk aspecten en aangelegenheden. De opdrachtgever kan er niet van uitgaan dat bij advisering door een advocaat rekening wordt gehouden met eventuele fiscaalrechtelijke implicaties, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders door de betreffende advocaat is aangegeven.

4.
Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer dan wel van haar vennoten of van (voorheen) bij opdrachtnemer werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende

geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de betreffende verzekeringpolis niet ten laste van de verzekeraar komt. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van opdrachtnemer. Indien geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgevers beperkt tot het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium, of indien het door opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium dit bedrag te bovengaat, tot een bedrag van ten hoogste € 10.000,00. De aansprakelijkheidbeperking zoals in dit artikel opgenomen geldt tevens in geval opdrachtnemer ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid.

5.
Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben, zijn verricht, tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen. Alle aanspraken dienen steeds schriftelijk en gemotiveerd bij opdrachtnemer te zijn ingediend.

6.
Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren of vennootschappen die bij opdrachtnemer in dienst zijn of waarmee opdrachtnemer in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, is uitgesloten ongeacht of die natuurlijke personen voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zich – conform artikel 9 bij wijze van derden beding – ten opzichte van de opdrachtgever op deze algemene voorwaarden en derhalve op dit artikel 6 beroepen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere vennoten en werknemers van opdrachtnemer, daaronder begrepen hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij opdrachtnemer hebben verlaten.

7.
Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. Opdrachtnemer zal gegevens van de opdrachtgever waarvan redelijkerwijs dient te worden aangenomen dat deze vertrouwelijk zijn, als zodanig behandelen. Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst – in overeenstemming van het in dit artikel 7 bepaalde – derden door opdrachtnemer worden ingeschakeld, is het haar toegestaan deze informatie ter kennis van die derden te brengen, tenzij de opdrachtgever vooraf heeft aangegeven dat hiervoor eerst zijn toestemming moet worden verzocht. Op grond van bepaalde wettelijke verplichtingen kan opdrachtnemer gehouden zijn informatie over de opdrachtgever, of door hem uitgevoerde transacties, aan derden te verstrekken zonder dat het is toegestaan dat aan haar opdrachtgever te melden.

8.
Verstrekte opdrachten worden door opdrachtnemer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever dient opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden te vrijwaren en aan opdrachtnemer de kosten in verband met verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

9.
De opdrachtgever aanvaardt dat alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de vennoten van opdrachtnemer, de ex-vennoten van opdrachtnemer, alsmede van allen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn of zijn geweest, alsmede ten behoeve van derden die opdrachtnemer bij de uitvoering van de betreffende opdracht heeft ingeschakeld, alsmede ten behoeve van de Stichting Derdengelden Hoksbergen Advocatuur en haar bestuurders.

10.
Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen door schriftelijke mededeling aan de ander. De opdrachtgever dient bij de opzegging – opgeacht de reden of door welke partij dit is gebeurd – tenminste de diensten en kosten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht/gemaakt door opdrachtnemer. Nadat de opdracht is geëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige stukken alsmede originele (proces)stukken op verzoek van deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier voor een periode van 10 jaren zal worden bewaard.

11.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd voor het uitvoeren van de opdracht. Het honorarium wordt vermeerderd met reis- en verblijfkosten, eventuele verschotten en omzetbelasting. Het honorarium wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door opdrachtnemer voor elke medewerker vast te stellen uurtarieven. Opdrachtnemer is gerechtigd om in lopende opdrachten telkens met ingang van 1 januari het uurtarief met de jaarlijkse CBS-indexering aan te passen, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5,-.

12.
Opdrachtnemer is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te vragen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Door opdrachtnemer aan opdrachtgever toegestuurde facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige verrekening met door opdrachtnemer toegestuurde facturen toe te passen. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever aan opdrachtnemer een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

13.
Indien een declaratie of een voorschotnota als bedoeld in artikel 12 van deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer niet tijdig of niet geheel door opdrachtgever is voldaan is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

14.
Wanneer communicatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer plaatsvindt door gebruikmaking van elektronische technieken, waaronder onder meer begrepen e-mail en internet, dan zullen beide partijen dienen zorg te dragen voor beveiliging hiervan door middel van gebruikmaking van standaard gangbare virusprotectie. Geen van de partijen is – wanneer hieraan is voldaan – ten opzichte van de andere partij aansprakelijk voor schade in verband met overgebrachte virussen, waaronder mede wordt begrepen schade in verband met daaruit voortvloeiende beschadiging van over te brengen databestanden, beschadigingen van andere bestanden of gegevens op de computersystemen bij de andere partij of kosten voor het verhelpen of het repareren daarvan. De verzending van berichten geschiedt ongeëncrypteerd, tenzij door partijen vóór verzending uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer door de opdrachtgever belangrijke berichten aan opdrachtnemer zijn verzonden, dient hij te verifiëren of deze berichten de geadresseerde bij opdrachtnemer tijdig en in onbeschadigde toestand hebben bereikt.

15.
Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, onverminderd de bevoegdheid van opdrachtnemer om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie – op grond van de wet bij afwezigheid van deze bepaling – bevoegdheid zou toekomen.

16.
Deze algemene voorwaarden zij gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Arnhem en zijn tevens te vinden en te downloaden van de website www.hoksbergenadvocatuur.nl