Erfrecht

Erfrecht is een complex rechtsgebied. Iedereen kan met erfrecht te maken krijgen en wanneer dit gebeurt spelen emoties vaak een grote rol. De afwikkeling van een nalatenschap kan daardoor ingewikkeld worden. Regelmatig zijn verhoudingen tussen erfgenamen verstoord, belemmert zakelijke betrokkenheid bij een familiebedrijf of een gebrek aan communicatie een spoedige afwikkeling van de nalatenschap. In dergelijke situaties is juridische bijstand voor erfgenamen van groot belang. Lars Hoksbergen staat u graag bij om de afwikkeling van een nalatenschap voor u tot een goed einde te brengen.

(image) Het erfrecht geeft de regels hoe het vermogen van een overleden persoon overgaat op natuurlijke personen of rechtspersonen. De wet bepaalt wie erfgenamen zijn, tenzij een testament is opgemaakt, waarin van de wettelijke regels wordt afgeweken. In een testament kan een erfgenaam worden onterfd of kunnen niet erfgenamen worden aangewezen om een deel van de erfenis te ontvangen. De onterfde erfgenaam houdt wel een aanspraak op een deel van de erfenis. Dit wordt de legitieme portie genoemd.

In de afwikkeling van de nalatenschap kunnen veel soorten geschillen ontstaan. Zo kan de vraag zich voordoen of een door de erflater bij leven verstrekte gift aantastbaar is. Het is dan de vraag of één erfgenaam is bevoordeeld ten opzichte van andere erfgenamen. Het erfrecht geeft in dergelijke gevallen een goede leidraad hoe een ieder zijn of haar positie kan bepalen.

Andere conflicten die zich in het erfrecht ondermeer kunnen voordoen zijn onenigheid bij de benoeming of het functioneren van een executeur of vereffenaar, problemen met stiefouders wanneer een ouder is overleden, de vraag of een erfenis moet worden aanvaard of discussie over de waarde en verdeling van de nalatenschap. Het tijdig vragen van advies is belangrijk omdat het erfrecht complex is. Lars Hoksbergen kan u over deze aspecten adviseren en zo nodig bijstaan in geval van een gerechtelijke procedure.