WSNP

Minnelijke regeling

U heeft schulden en weet niet meer hoe u die moet aflossen. Wel betaalt u de vaste lasten zoals huur, energiekosten en premie ziektekosten. Mischien dat de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) een oplossing kan bieden. Ten eerste zult u inzicht moeten krijgen in uw schulden en de hoogte daarvan. Daarna kan geprobeerd worden om met alle schuldeisers een regeling te treffen, waarbij zij een deel van hun vordering betaald krijgen en u na drie jaar van uw schulden af bent. Dit wordt de minnelijke regeling genoemd. Indien dit minnelijke traject goed gaat, dan bent u na afloop van deze termijn schuldenvrij. U moet zich dan wel aan de gemaakte afspraken houden.

Indien een – aantal – schuldeiser (s) niet aan de minnelijke regeling wenst mee te werken, dan kunt u de rechter vragen om de schuldeisers te dwingen akkoord te gaan met de door u aangeboden regeling. Indien dit niet lukt, dan kunt u de rechter vragen om toegelaten te mogen worden tot de WSNP regeling.  In het geval de rechter dit laatste toestaat, dan kunt u ook na drie jaar van uw schulden af zijn.

Afwijzing verzoek tot toelating WSNP

Uw aanvraag om toegelaten te worden tot de WSNP kan worden afgewezen door de rechtbank. Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, dan kunt u binnen acht dagen na datum van deze uitspraak hiertegen hoger beroep instellen bij het Gerechtshof. Ook in die procedure kan Hoksbergen Advocatuur u bijstaan.

Zitting tussentijdse beëindiging WSNP

Hoksbergen Advocatuur kan u ook bijstaan als u tot de WSNP bent toegelaten wanneer uw bewindvoerder of de rechter commissaris van mening is dat u niet aan uw verplichtingen uit de wet voldoet. In dat geval wordt aan de rechtbank gevraagd de WSNP-regeling tussentijds te stoppen. Indien de rechtbank dit verzoek goedkeurt, dan blijft uw volledige schuldenlast bestaan. De rechtbank vraagt u om over dit verzoek tot tussentijdse beëindiging tijdens een zitting een toelichting te geven. U heeft recht op een advocaat tijdens deze zitting. Hoksbergen Advocatuur kan u hierbij begeleiden.

Hoksbergen Advocatuur werkt op het gebied van WSNP nauw samen met Advocatenkantoor Paanakker (www.advocaten-paanakker.nl). Binnen deze samenwerking vindt regelmatig jurisprudentie overleg plaats en nemen de advocaten zaken voor elkaar waar in geval van verhindering.