Erfrecht & Testament

Erfrecht en nietig testament

Onder bepaalde omstandigheden kan een testament nietig zijn.

In het erfrecht komen geschillen over de geldigheid van een testament voor. Zo kan bijvoorbeeld een van de erfenis uitgesloten kind belang hebben bij nietigverklaring van het testament. De rechtbank Midden-Nederland heeft recent over de nietigheid van een testament een uitspraak gedaan.

In een voor erflaatster opgemaakt testament waren twee van haar drie kinderen bij testament uitgesloten van de erfenis. Deze kinderen (eisers in de procedure) waren van oordeel dat het testament nietig was omdat hun moeder vanwege ziekte niet in staat was om op het moment van opmaken van het testament haar wil te bepalen. Van de huisarts van hun moeder hadden de kinderen vernomen dat zij leed aan dementie en dat zij was onderzocht door twee medisch specialisten. Eisers stelden in deze procedure ondermeer dat de notaris ten onrechte had nagelaten om uitgebreid onderzoek te doen naar de wilsbekwaamheid van de moeder.

De rechtbank oordeelt dat in de gegeven omstandigheden sprake was van wilsonbekwaamheid van de erflaatster. De omstandigheden waren onder andere de door medisch specialisten (achteraf) vastgestelde dementie, het achterwege laten van een door de notaris uit te voeren nader onderzoek naar de wilsbekwaamheid, verklaringen van kleinkinderen waaruit verwardheid van de erflaatster is gebleken en de complexiteit van het testament zonder dat daarbij een goede en eenvoudige uitleg is gevoegd door de notaris. Deze omstandigheden bij elkaar maakten dat de rechtbank het testament nietig verklaarde. Het kan daarom in bepaalde omstandigheden zinvol zijn om een testament aan te vechten.

Voor vragen over erfrecht kunt u zich wenden tot Hoksbergen Advocatuur in Zwolle.

info@hoksbergenadvocatuur.nl

This entry was posted in Erfrecht and tagged , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.