WSNP

WSNP

Begin juli 2015 heeft de rechtbank Overijssel een verzoek tot schuldsanering afgewezen omdat verzoekster ten aanzien van haar schuld in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend niet te goeder trouw is geweest.

De rechtbank heeft met betrekking tot de afwijzing aangevoerd dat verzoekster onterecht kort voor de aanvraag tot de schuldsanering het teveel ontvangen salaris had aangewend voor het kopen van twee computers en een kast. Bovendien verklaarde de rechtbank dat het inkomen boven het vrij te laten bedrag gereserveerd had moeten worden voor de schuldeisers. Omdat verzoekster de aankoop van deze goederen motiveerde met de gedachte dat je dit niet meer kunt doen als je eenmaal tot de schuldsanering wordt toegelaten, is de rechtbank ervan uitgegaan dat verzoekster de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren zal nakomen.

Lars Hoksbergen is advocaat en staat cliënte bij in WSNP procedures.

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP

WSNP: verlenging schuldsanering

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft in een uitspraak (juni 2015) stilgestaan bij de sollicitatieverplichtingen van de schuldenaar tijdens het WSNP traject. De tussentijdse beëindiging werd door de rechtbank uitgesproken omdat de schuldenaar niet voldeed aan de sollicitatieverplichtingen. De rechtbank stelde vast dat in een periode van meer dan een jaar in het geheel niet gesolliciteerd was.

Het hof heeft in tegenstelling tot de rechtbank de schuldsanering met een jaar verlengd gelet op de inhoud en de strekking van de overgelegde psychologische rapportages. Het hof bepaalde wel dat de schuldenaar de sollicitatieverplichtingen moest nakomen, waarbij van belang is dat de schuldenaar aantoonbaar minimaal vier keer per maand schriftelijke en gericht dient te solliciteren op openstaande vacatures . Daarnaast dient de schuldenaar stukken over te leggen aan de bewindvoerder dat hij is ingeschreven bij ten minste vier uitzendbureaus en het UWV werkplein. Ook dient de schuldenaar steeds kopieën van sollicitatiebewijzen- en formulieren aan de bewindvoerder te sturen. Ten slotte dient de schuldenaar de behandeling bij de GZ-psycholoog voort te zetten. Onder deze voorwaarden kon de schuldensanering met een jaar worden verlengd.

Lars Hoksbergen is advocaat en behandelt WSNP zaken. Voor vragen over WSNP hoger beroep procedures kunt u hem bellen: 038-8504161.

 

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht: bijzondere bijstand

De Centrale Raad van Beroep heeft begin september 2015 een uitspraak gedaan in een sociaal zekerheidsrecht zaak over bijzondere bijstand voor de kosten van een nieuwe wasmachine. De bijzondere bijstand was geweigerd omdat de aanvrager niet voldeed aan de voorwaarden van het gevoerde beleid omdat de oude wasmachine nog geen acht jaar oud was en er geen bijzondere omstandigheden zijn die noodzaken tot eerdere vervanging.

De rechter dient te toetsen of het bestuursorgaan het beleid op consistente wijze heeft toegepast. Dit is het geval. De Centrale Raad heeft geoordeeld dat de bijzondere bijstand terecht niet was toegekend. De oude wasmachine was zes jaar oud. De aanvrager had aannemelijk moeten maken dat er sprake was van bijzondere omstandigheden. De stelling dat een monteur heeft vastgesteld dat de printplaat van de oude wasmachine defect was en de kosten van vervanging van dit onderdeel zo hoog waren dat niet niet rendabel is, was onvoldoende omdat de aanvrager daarvan geen bewijs heeft overgelegd. Ook ander bewijs van de noodzaak tot vervanging werd niet overgelegd. De bijzondere bijstand werd op die grond dan ook afgewezen.

Posted in Geen categorie | Tagged , | Leave a comment

WSNP

WSNP: opheffing faillissement en gelijktijdig uitspreken van WSNP traject

In een WSNP procedure bij het gerechtshof Amsterdam (uitspraak augustus 2015) ging het om de vraag of een faillissement kon worden omgezet in een schuldsaneringstraject.

De schuldenaar had verzocht om alsnog toegelaten te worden tot de schuldsaneringsregeling, waarbij hij aanvoerde dat de rechtbank ten onrechte heeft aangenomen dat hij ten aanzien van het ontstaan van zijn schulden niet te goeder trouw is. Het ging met name om een CJIB-schuld, ontstaan in een moeilijke periode in het leven van de schuldenaar. Bovendien raakte de schuldenaar in een depressie en werd hij ontslagen. Door deze omstandigheden was de schuldenaar niet meer goed in staat om adequaat te handelen en zijn de CJIB-schulden opgelopen.

Inmiddels zijn de privé problemen verbeterd (hulp gezocht en schuldenaar heeft weer een baan). Om toegelaten te worden tot de schuldsaneringsregeling dient de schuldenaar aan te tonen dat hij in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend te goeder trouw is geweest. Het hof heeft aangegeven dat de schuldenaar daarin niet is geslaagd. De CJIB schulden zijn in een periode van ruim vier jaar ontstaan. Daarbij ging het om boetes vanwege het onverzekerd rondrijden op een scooter en het ongekeurd laten van voertuigen. De schuldenaar heeft in deze periode te weinig gedaan om boetes te voorkomen. Dat de schuldenaar door zijn situatie niet adequaat heeft gereageerd, betekent niet dat hij terecht jarenlang geen actie heeft ondernomen. Daarom is de schuldenaar niet te goeder trouw geweest ten aanzien van het laten ontstaan van de schulden. De verbeteringen van de schuldenaar zijn van te korte duur en onvoldoende bestendig om dit oordeel anders te laten uitvallen. Het verzoek van de schuldenaar werd afgewezen.

Lars Hoksbergen is advocaat en behandelt WSNP zaken.

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP

WSNP: Schuldsanering afgewezen, niet te goeder trouw

De rechtbank Rotterdam heeft in juli 2015 een vonnis gewezen in een WSNP zaak waar het ging over de vraag of gelet op de goeder trouwde de gevraagde schuldsanering kon worden toegewezen. Er was sprake was van recente schulden en overconsumptie.

Een WSNP verzoek kan worden toegewezen indien verzoeker ten aanzien van het ontstaan van de schulden te goeder trouw is geweest en als duidelijk is dat verzoeker de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling naar behoren zal nakomen. Bij de beoordeling van de goeder trouw wordt onder andere rekening gehouden met de aard en omvang van de vorderingen, het tijdstip waarop de schulden zijn ontstaan, de mate waarin de verzoeker kan worden verweten dat de schulden zijn ontstaan en het gedrag van verzoeker voor wat betreft zijn inspanningen de schulden te voldoen of acties zijnerzijds om verhaal door de schuldeisers te frustreren.

In deze zaak oordeelde de rechtbank dat van goeder trouw geen sprake was omdat verzoeker schulden had gemaakt die duiden op overbesteding. Daaronder verstaat de rechtbank schulden waarvan het aangaan niet strikt noodzakelijk was en dat de verzoeker dat ook kon weten. Tevens was van belang dat op basis van de door verzoeker overgelegde schuldenlijst sprake was van recente schulden die erop duiden dat verzoeker zijn bestedingspatroon niet onder controle had. De rechtbank heeft op deze gronden het verzoek tot schuldsanering afgewezen.

Lars Hoksbergen is advocaat en behandelt WSNP zaken. Voor vragen over WSNP procedures bij de rechtbank of het gerechtshof kunt u hem bellen: 038-8504161.

 

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP

WSNP: Afwijzing schuldsanering, niet te goeder trouw ten aanzien van ontstaan van schulden

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam is de eerdere WSNP uitspraak van de rechtbank bekrachtigd. De rechtbank heeft de schuldsanering afgewezen omdat de schuldenaar niet te goeder trouw was ten aanzien van de schulden.

Het hof overwoog dat door de schuldenaar is aangevoerd dat de omstandigheden die bepalend zijn geweest voor het ontstaan of onbetaald laten van de schulden onder controle zijn het niet duidelijk is geworden onder welke omstandigheden de schulden zijn ontstaan, waardoor het niet aannemelijk is dat de schuldenaar de omstandigheden onder controle heeft. Het ging daarbij om verslavingsproblematiek, De schuldenaar had ook geen stukken overlegd waaruit blijkt dat de verslaving daadwerkelijk te boven is gekomen. Daar kwam bij dat het onder controle krijgen van de verslaving te recent was om aan te kunnen nemen dat de verslaving ook afdoende onder controle is. Het verzoek om toelating tot de WSNP te verkrijgen, werd daarom door het hof afgewezen.

Lars Hoksbergen is advocaat en behandelt WSNP zaken. U kunt hem bellen: 038-8504161.

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP

WSNP: Schenking in de WSNP periode, toch beëindiging schuldsanering

Begin dit jaar heeft de rechtbank Den Haag in een zaak zich gebogen over een schenking in de WSNP periode. De schuldenaar had een achterstand laten ontstaan, mede omdat alimentatiebedragen waren afgedragen. Tevens is uit bankafschriften gebleken dat de schuldenaar aanzienlijk meer inkomsten had dan aanvankelijk opgegeven. Door de schuldenaar werd niet betwist dat deze bedragen dienen te worden opgevoerd als inkomsten. Daarmee dreigde een beëindiging van het WSNP traject en heeft de schuldenaar aangevoerd dat hij met een te verkrijgen schenking de achterstand zou kunnen goedmaken.

Schenking door derden

De rechtbank heeft bepaald dat een boedelachterstand niet kan worden ingelopen via schenkingen van derden omdat deze schenkingen uit hun aard per definitie onder de boedel vallen. Het WSNP traject werd beëindigd. Kortom, in het geval een schuldenaar een boedelachterstand laat oplopen, kan een schenking hem niet redden bij de vraag of het WSNP traject voortijdig moet worden beëindigd.

Lars Hoksbergen is advocaat en behandelt WSNP zaken. Voor vragen kunt u hem bellen: 038-8504161.

Posted in Geen categorie | Tagged , | Leave a comment

WSNP

Verzoek toelating WSNP niet-ontvankelijk

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft in juni 2015 een uitspraak gedaan over de vraag of een schuldenaar kon worden toegelaten tot de WSNP zonder voorafgaand minnelijk traject.

Het hof merkte op dat een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling slechts wordt toegewezen indien voldoende aannemelijk is dat de schuldenaar de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal nakomen en zich zal inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven. Het hof stelde op basis van de gedingstukken vast dat geen minnelijk traject is gevolgd. Tevens ontbreekt een met redenen omklede verklaring waarom er geen reële mogelijkheden zijn om tot een buitengerechtelijke schuldregeling te komen. Overlegging van een dergelijke verklaring past ook in het beleid om strenger te zijn aan de poort van de wettelijke schuldsaneringsregeling en die alleen te openen voor schuldenaren die er klaar voor zijn, die een minnelijke procedure hebben doorlopen en waarvan bekend is hoe hun financiële positie is.

De schuldenaar werd op grond van bovenstaande redenen niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling. Daarom werd zijn verzoek ook niet inhoudelijk behandeld.

Lars Hoksbergen is advocaat en behandelt WSNP zaken. Voor vragen over WSNP procedures bij de rechtbank en het gerechtshof kunt u hem bellen: 038-8504161.

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP: geen schone lei

Het Gerechtshof Den Haag heeft eind juni 2015 een uitspraak gedaan over de vraag of de weigering van de rechtbank om geen schone lei (succesvol beëindigen WSNP-traject) te verlenen terecht was. De rechtbank oordeelde dat de schuldenaar de informatieplicht niet was nagekomen en dat in de sollicitatieplicht was tekortgeschoten. Van belang daarbij was dat de schuldenaar tijdens een verhoor bij de rechter-commissaris uitdrukkelijk was gewezen op de informatie- en sollicitatieplicht, de afdracht van het inkomen aan de boedel en het inlopen van de boedelachterstand. Ook na dit verhoor is de schuldenaar de informatieplicht en de andere verplichtingen niet nagekomen.

De schuldenaar heeft onder meer verzuimd om bewijzen van sollicitatie brieven te overleggen, heeft de WOZ-waarde van de woning niet opgegeven en heeft de teruggave van belastinggelden niet gemeld. Het hof heeft vastgesteld dat de gevraagde bewijzen van de sollicitaties niet geheel en niet tijdig zijn overlegd. Verder was van belang dat de stelling van de schuldenaar dat de boedelachterstand kon worden ingelopen en dat het geld daarvoor beschikbaar was, niet voldoende. Ook na de waarschuwing door de rechter-commissaris om tijdig af te dragen, heeft de schuldenaar zich niet aan deze verplichting gehouden. De schone lei werd daarom niet verleend.

Lars Hoksbergen is advocaat WSNP zaken. Voor vragen over WSNP kunt u hem bellen: 038-8504161.

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP: verlenging traject

Verlenging WSNP

Recent heeft het gerechthof ‘s-Hertogenbosch arrest gewezen in een zaak waarbij de rechtbank de schone lei (succesvolle einde wsnp traject) niet had verleend. De schuldenaar had ondanks twee waarschuwingsbrieven van de rechter-commissaris zich niet gehouden aan enkele kernverplichtingen voortvloeiende uit de schuldsaneringsregeling. Het ging over de informatie- en sollicitatieplicht.

De schuldenaar heeft aangevoerd dat deze kernverplichtingen niet konden worden uitgevoerd vanwege psychische problemen. De hof heeft de schone lei niet verleend, maar zag wel redenen om de schuldsanering met een jaar te verlengen. De reden daarvoor was dat de schuldenaar zelf hulp had gezocht en in behandeling was gegaan. Met de verlenging van een jaar kan de schuldenaar laten zien dat de kernverplichtingen worden nagekomen. De verlenging werd dan ook omschreven als een laatste kans.

Lars Hoksbergen is advocaat WSNP zaken. Voor vragen kunt u hem bellen: 038-8504161.

 

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment