Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Zoetermeer koploper uitstroom uit bijstand

De gemeente Zoetermeer is voor het vierde jaar achtereen koploper onder de steden met meer dan 100.000 inwoners als het gaat om uitstroom uit de bijstand. Bijna 13 procent van de  bijstandsontvangers ging in 2014 aan het werk. Rotterdam is hekkensluiter. In deze gemeente ging slechts 6 procent van de bijstandsontvangers aan de slag.

Dit meldt het CBS. Ook de gemeenten Ede, Alkmaar, Alphen aan den Rijn en Zaanstad deden het goed wat betreft de uitstroom uit de bijstand. Emmen, Amsterdam, Haarlem, Maastricht en Rotterdam schommelen allemaal rondom de 6 procent uitstroom.

Van de mensen die eind 2013 een bijstandsuitkering ontvingen, vond gemiddeld 8,3 procent in 2014 een baan. Een jaar eerder was dat nog 7,3 procent. Voor de economische crisis lag dit aandeel bijna twee keer zo hoog. Zo vond in 2008 bijna 12 procent en in 2007 nog bijna 15 procent een baan vanuit de bijstand. Sinds 2011 is het aandeel personen die een baan vonden vanuit de bijstand steeds afgenomen. In 2014 is dit aandeel voor het eerst in drie jaar gestegen.

In totaal neemt het aantal mensen in de bijstand nog altijd toe. Hadden in december 2013 413 duizend mensen een bijstandsuitkering, eind 2014 waren dat er 434 duizend. Halverwege 2015 steeg dit aantal door naar 447 duizend.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl

Posted in Geen categorie | Leave a comment

WSNP

WSNP

Wanneer een schuldenaar de informatie- en sollicitatieplicht niet nakomt, kan de eerder uitgesproken WSNP traject worden beëindigd. De rechtbank Rotterdam heeft over een dergelijke WSNP zaak in augustus 2015 een uitspraak gedaan. De beëindiging werd op voordracht van de rechter-commissaris gedaan nadat de bewindvoerder had verklaard dat de schuldenaar de informatieverplichting niet naar behoren was nagekomen. Door het ontbreken van de benodigde stukken was de bewindvoerder niet in staat een actueel boedeloverzicht te maken. Bovendien was er een nieuwe schuld ontstaan en had de schuldenaar bij aanvang van het WSNP-traject een schuld verzwegen.

Tevens spant de schuldenaar zich niet aantoonbaar in om werk te vinden, terwijl hij daarover door de rechter-commissaris wel was geïnformeerd. De schuldenaar diende tweemaal per week te solliciteren en de bewindvoerder daarover maandelijks te informeren. De schuldenaar heeft geen sollicitatiebewijzen overgelegd.

De rechtbank overwoog dat de WSNP-regeling schuldenaren een mogelijkheid biedt om in een problematische schuldensituatie na drie jaar een schone lei te verkrijgen. Dit betekent dat in de voorliggende regeling een groot deel van de schuldenlast dan niet langer opeisbaar is. Daar staat tegenover een aantal voor de schuldenaar niet lichtvaardig op te vatten verplichtingen. Zo dient de schuldenaar de bewindvoerder gevraagd en ongevraagd te informeren over het inkomen en dient te schuldenaar zich ervoor in te zetten om een fulltime dienstbetrekking te verkrijgen. Het is de rechtbank duidelijk geworden dat de hiervoor genoemde verplichtingen niet door de schuldenaar zijn nagekomen en dat de schuldenaar daardoor is tekort geschoten in de nakoming van een of meer uit de WSNP regeling voortvloeiende verplichtingen.  Op deze gronden heeft de rechtbank besloten om het WSNP-traject voortijdig te beëindigen.

Lars Hoksbergen staat cliënten bij in procedures over WSNP. Voor vragen daarover kunt u hem bellen: 038-8504161.

 

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand

Zzp’ers met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel dat regelt dat, net zoals voor werknemers, het opgebouwde pensioen beschermd is voor de vermogenstoets. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 ingaat. Gemeenten zijn eind vorig jaar verzocht om al in 2015 hiermee rekening te houden. Daarvoor is €41 miljoen vrijgemaakt.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Asscher: extra hulp voor werkloze jongeren bij het zoeken naar werk

Jongeren die moeilijk aan het werk komen, krijgen een extra duwtje in de rug. Ondanks de aantrekkende economie en de dalende jeugdwerkloosheid is het voor een deel van de jongeren nog moeilijk om aan de slag te komen. Ze hebben vaak weinig werkervaring, weten niet welke vaardigheden werkgevers belangrijk vinden en stellen daarom nog te vaak een klassiek, eenvoudig CV op. Met een nieuwe aanpak worden jongeren actiever en rechtstreeks in contact gebracht met werkgevers. Minister Asscher  heeft dat vandaag bekendgemaakt.

Het kabinet, UWV en gemeenten starten met een nieuwe aanpak: samen met werkgevers proberen ze 23 duizend jongeren binnen twee jaar vanuit een uitkering aan de slag te krijgen. Bedrijven zoals McDonald’s, Rabobank, Kruidvat, Albert Heijn, Kijkshop, Hilton en de Hema doen al mee. Komen vacatures beschikbaar, dan zorgen ze samen voor een goede werving, selectie en voorbereiding van jongeren. Tot nu toe bood UWV alleen digitale dienstverlening aan jongeren met een WW-uitkering. Ook gemeenten hebben nog relatief weinig ervaring met het maken van afspraken met werkgevers over vacatures. Minister Asscher heeft hiervoor veertien miljoen gereserveerd voor de komende twee jaar.

Veel jongeren weten nog niet hoe ze moeten zoeken naar werk en hoe zichzelf te presenteren in een CV, op sociale media als LinkedIn en in een sollicitatiegesprek. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Inspectie van SZW naar jongeren met een uitkering. Zij kunnen niet uit de voeten met alleen digitale dienstverlening en groepsgewijze sollicitatietrainingen. Deze jongeren hebben sneller en persoonlijke hulp nodig.

Gemeenten gaan ook jongeren zonder startkwalificatie – jongeren die geen diploma hebben op niveau havo, vwo, mbo-niveau 2 of hoger – actief bemiddelen naar werk. Veel van deze jongeren zijn niet op hun plek in een voornamelijk schoolse omgeving of kunnen door een beperking geen startkwalificatie halen. Voor hen is een passende baan of een combinatie van werken met leren een beter alternatief.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Sociaal zekerheidsrecht

sociaal zekerheidsrecht

Nederland en Marokko passen sociale zekerheidsverdrag aan

Het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko wordt aangepast. Hierover is een politiek akkoord bereikt tussen de twee landen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat vandaag de Tweede Kamer laten weten.

In de afgelopen periode is intensief onderhandeld over aanpassing van het verdrag. Het resultaat daarvan is dat de oorspronkelijke voorstellen (onder meer ten aanzien van woonlandfactoren) verzacht zijn en dat er tot langere overgangstermijnen besloten is.

Het sociale zekerheidsverdrag stamt uit 1972 en wordt door deze aanpassing gemoderniseerd. Voor Nederland en Marokko past dit akkoord in een lange traditie van goede diplomatieke relaties tussen beide landen. Volgens de twee regeringen is het akkoord een evenwichtig compromis waarbij rekening is gehouden met de belangen van beide landen. Beide landen zijn dan ook verheugd dat het gelukt is een overeenkomst te sluiten.

Afgesproken is om het zogenaamde woonlandbeginsel (hoogte van de uitkering afhankelijk maken van het prijspeil in het betreffende land) in te voeren voor geëxporteerde uitkeringen zoals de Algemene Nabestaandenwet, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), toeslagen in het kader van arbeidsongeschiktheid en kinderbijslag. Vanaf 2021 wordt de export van kinderbijslag gestopt, daarnaast wordt de vergoeding van de kosten van medische zorg (bij tijdelijk verblijf) beëindigd.

De nieuwe verdragsregels zullen de rechten van huidige uitkeringsgerechtigden niet aantasten, maar alleen worden toegepast op gerechtigden wiens recht ontstaat op of na 1 januari 2016. De aanpassingen van het verdrag zullen per 1 januari 2016 ingaan.

Bron: www.rijksoverheid.nl

 

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

In een recente zaak (september 2015) heeft de Centrale Raad van Beroep de afwijzing van een bijstandsuitkering beoordeeld. De gemeente had de aanvraag afgewezen omdat de aanvrager van de uitkering voorafgaand aan de aanvraag bedragen op zijn bankrekening had bijgeschreven gekregen en daarover niet voldoende had informatie had verstrekt. In de bezwaarprocedure vond de adviescommissie dat de aanvrager wel voldoende informatie over de gelden had gegeven. Het ging over bedragen die de aanvrager van zijn ouders had geleend. De gemeente volgde het advies van de adviescommissie niet, onder meer met de vermelding dat niet is uitgesloten dat betrokkene meer contant geld heeft dan gestort op de bankrekening.

De aanvrager stelde beroep in en de rechtbank oordeelde dat de gemeente een verkeerd besluit had genomen. De herkomst van de gestorte bedragen was immers voor de rechtbank voldoende duidelijk. Tegen deze uitspraak stelde de gemeente hoger beroep in bij de Centrale Raad van Beroep. De Centrale Raad oordeelde dat er geen onduidelijkheid meer bestaat over de hoogte en de herkomst van de middelen die aan de aanvrager in de te beoordelen periode ter beschikking stonden en dat het recht op bijstand dus kan worden vastgesteld. Daar kwam bij dat de gemeente het advies van de adviescommissie onvoldoende gemotiveerd had gepasseerd. De aanvrager werd zo in zijn gelijk gesteld.

Lars Hoksbergen voert procedures in zaken over sociaal zekerheidsrecht. Voor vragen over sociaal zekerheidsrecht kunt u hem bellen: 038-45420680.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

In september 2015 diende een zaak bij de Centrale Raad van Beroep waarbij van een uitkeringsgerechtigde bijstand werd teruggevorderd omdat hij de inlichtingenplicht zou hebben geschonden. In een periode van ruim vier jaar had de uitkeringsgerechtigde 16 kentekens van voertuigen om zijn naam staan, waarvan meerdere waren geëindigd door de export van deze voertuigen. De tenaamstellingen zijn vaak van korte duur geweest. In verband met deze activiteiten is een onderzoek gestart met als gevolg het intrekken van de uitkering over een bepaalde periode.

De uitkeringsgerechtigde kon hiermee niet instemmen en voerde onder meer aan dat geen sprake was geweest van kleinschalige autohandel en dat de activiteiten slechts een incidenteel karakter hadden en dat het ging om vriendendiensten.

De Centrale Raad van Beroep heeft aangevoerd dat de door de uitkeringsgerechtigde aangevoerde argumenten onverlet laat dat sprake is geweest van op geld waardeerbare activiteiten, waarvan hij bij de gemeente melding had moeten maken. Bovendien merkte de Centrale Raad op dat het volgens vaste rechtsspraak in een dergelijke situatie aannemelijk is dat met betrekking tot die voertuigen voor de WWB relevante transacties hebben plaatsgevonden. De datum met ingang waarvan een kenteken niet langer op naam van appellant staat, is de datum waarop de desbetreffende transactie heeft plaatsgevonden. Daarom was de gemeente terecht over gegaan tot het terugvorderen van de uitkering over een bepaalde periode.

Lars Hoksbergen treedt voor cliënten op in procedures over sociaal zekerheidsrecht, waaronder bijstandszaken. Voor vragen over sociaal zekerheidsrecht kunt u hem bellen: 085-8504161.

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

De Centrale Raad van Beroep heeft in september 2015 een uitspraak gedaan over bijzondere bijstand. De aanvrager had een aanvraag bijzondere bijstand ingediend in verband met de kosten van een medische behandeling en laboratoriumonderzoek in Duitsland en bijkomende reiskosten. De aanvraag bijzondere bijstand werd door de gemeente afgewezen. De gemeente was van oordeel dat de kosten van de behandeling niet noodzakelijk waren omdat de werkzaamheid van de gekozen behandeling onvoldoende was aangetoond. De kosten van het laboratoriumonderzoek waren te laat ingediend.

De Centrale Raad van Beroep heeft het standpunt van de gemeente bevestigd. Dat de behandeling niet noodzakelijk was, is gebleken uit een uitgebracht medisch advies. De kosten van het laboratoriumonderzoek waren te laat ingediend. Het onderzoek was al uitgevoerd voordat de aanvraag om bijzondere bijstand was ingediend. Bijzondere omstandigheden om van dit uitgangspunt af te wijken heeft de aanvrager niet aangevoerd, althans heeft de Centrale Raad geen belang aan gehecht. De aanvrager kreeg zodoende de gemaakte kosten niet vergoed in de vorm van bijzondere bijstand

Lars Hoksbergen is advocaat en procedeert in zaken over bijstand. Voor vragen over bijstand kunt  u hem bellen: 038-8504161.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

De Centrale Raad van Beroep heeft in september 2015 een uitspraak gedaan over een aan een uitkeringsgerechtigde opgelegde maatregel. Aan de uitkeringsgerechtigde was een bijstanduitkering toegekend. In het kader van een trajectplan verrichtte hij werkzaamheden. In verband met medische beperkingen werd hij tijdelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werd een re-integratietraject gestart. Na enige tijd nam de uitkeringsgerechtigde geen deel meer aan het traject bij Top-care omdat hij zich daarvoor te goed voelde. Als gevolg hiervan heeft de gemeente bij wijze van maatregel de bijstanduitkering met 50% gedurende een maand verlaagd. De gemeente voerde aan dat het onvoldoende meewerken aan een traject de inschakeling van arbeid belemmert.

De Centrale Raad van Beroep volgde de gemeente. Dat de uitkeringsgerechtigde na de startfase van het traject van mening was dat zijn situatie te goed was voor het traject, ontsloeg hem niet om verdere medewerking aan dit traject te verlenen. Bovendien heeft hij de stelling dat hij niet aan het traject kon deelnemen in verband met de gezondheidssituatie van zijn vrouw met geen enkel stuk onderbouwd zodat daaraan geen betekening kan worden gehecht. Van belang was ook dat de uitkeringsgerechtigde zelf had ingestemd met het traject. De opgelegde maatregel van 50% bleef daardoor in stand.

Lars Hoksbergen staat cliënten bij in procedures over sociaal zekerheidsrecht. Voor vragen over sociaal zekerheidsrecht kunt u hem bellen:038-8504161.

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Eind september 2015 heeft de Centrale Raad van Beroep zich gebogen over een zaak waar de aangevraagde bijstand werd geweigerd omdat de woonsituatie van de aanvrager onduidelijk was. Volgens de gemeente was de aanvrager zijn inlichtingenverplichting niet nagekomen.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat het aan de aanvrager is om juiste en volledige informatie te verstrekken over zijn woon- leefsituatie omdat deze gegevens van belang zijn voor de vaststelling van het recht op bijstand. Vervolgens is het aan het bijstand verlenende orgaan om deze inlichtingen op juistheid en volledigheid te controleren. Indien de aanvrager niet aan de wettelijke inlichtingenverplichting voldoet is dit een grond voor weigering indien als gevolg daarvan het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

De rechtbank had in de voorliggende procedure terecht overwogen dat tijdens een huisbezoek bij de aanvrager de woonsituatie op essentiële punten niet in overeenstemming was met de aan het huisbezoek voorafgaande verklaring van de aanvrager over zijn woonsituatie. Tijdens dit verzoek werd duidelijk dat de koelkast leeg was, werd weinig kleding aangetroffen en waren de poststukken geadresseerd op het voormalige adres. De bijstand was volgens de Centrale Raad terecht afgewezen.

Lars Hoksbergen staat cliënten bij in zaken over sociaal zekerheidsrecht.

Posted in Geen categorie | Leave a comment