Bijstand en kindregelingen

De laagste inkomensgroep profiteert het meest van de nieuwe kindregelingen

Vanaf 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen (WHK) ingevoerd en is het aantal kindregelingen teruggebracht naar vier: kinderbijslag, kindgebonden budget, combinatiekorting en kinderopvangtoeslag. Van de oorspronkelijke tien regelingen zijn alleen nog deze vier overgebleven.

Het CBS heeft de effecten van deze hervorming bekeken en concludeert dat de nieuwe kindregelingen het meest gunstig uitpakken voor de laagste inkomengroepen. Onderzocht en vastgesteld is dat gezinnen met het minste inkomen het meest gebaat zijn bij de nieuwe kindregelingen. Ontving een gezin met kinderen in 2013 gemiddeld 4 400 euro aan toeslagen en belastingkortingen in het kader van kindregelingen, vanaf 2015 gaat deze groep er nu gemiddeld bijna € 1000,– per jaar op vooruit. Uit het onderzoek blijkt verder dat eenoudergezinnen op basis van de nieuwe kindregelingen er ruim € 400,– op vooruit gaat. Aan de andere kant gaat de groep die het meest verdient er op achteruit, ongeveer een bedrag van € 200,–.

De constatering van CBS is een belangrijke, omdat het besteedbaar inkomen van die gezinnen die het minst te besteden hebben voor bijna 35% bestaat uit geld afkomstig van deze kindregelingen. Daarmee wordt een van de achterliggende doelstellingen van de WHK gehaald, te weten het terugdringen van armoede bij kinderen. Zonder de kindregelingen zouden 337.000 gezinnen (bijna 18% van het totaal) een laag inkomen hebben gehad.

Bron: www. cbs.nl

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstand en werk

Steeds meer Amsterdammers vinden vanuit de bijstand betaald werk

Goed nieuws op het gebied van werkgelegenheid in Amsterdam. In Amsterdam vonden in 2015 veel meer personen met een bijstandsuitkering weer een baan dan verwacht. In totaal kwamen 6318 mensen aan betaald werk. Dat is anderhalf keer zoveel dan de doelstelling van 4200 personen.

Door deze uitstroom is het aantal Amsterdammers met een bijstandsuitkering afgenomen. De daling is uitzonderlijk, in andere steden als Rotterdam, Utrecht en Den Haag is het aantal werkzoekenden met uitkering juist toegenomen.

„Een betaalde baan is altijd een enorme stap vooruit. Het is ontzettend goed nieuws dat zoveel mensen uit de bijstand zijn”, laat wethouder Arjan Vliegenthart van Sociale Zaken weten. De wethouder benadrukt dat de aanpak van de gemeente voor deze positieve ontwikkeling heeft gezorgd. „Het is een compliment aan onze ambtenaren die keihard hebben gewerkt om mensen te helpen. Ik hoop deze lijn volgend jaar door te zetten.”

Bron: www. metro.nl

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstand afgewezen

Bijstand afgewezen

Bij de aanvraag voor een bijstanduitkering kijkt de gemeente naar het inkomen en de vermogenspositie van de aanvrager. Een auto van een aanvrager wordt tot het vermogen gerekend en kan een grond zijn om de uitkering niet toe te kennen. De Centrale Raad van Beroep heeft in een soortgelijke kwestie onlangs een uitspraak gedaan. Appellant had kort na de aanvraag om bijstand een in zijn bezit zijnde auto overgeschreven aan zijn moeder. De gemeente rekende de auto tot zijn vermogenspositie en weigerde de uitkering.

De Raad oordeelde (deels) anders. De auto was namelijk ongeveer vijf weken na de aanvraag tot bijstand aan de moeder van appellant overgeschreven. Volgens de Raad mocht de gemeente daarom de periode van datum aanvraag bijstand tot aan datum overschrijven van de auto gebruiken voor de vaststelling van de omvang van het vermogen van appellant. Dat betekende dat voor die periode de gemeente terecht geen bijstand heeft verstrekt. Voor de periode na de datum overschrijving van de auto van appellant had de gemeente de bijstand moeten toekennen. De gemeente had immers niet aangevoerd dat appellant gedurende de periode na overschrijven van de auto over deze auto kon beschikken.

De gemeente heeft vervolgens de bijstand beperkt tot de datum waarop zij een besluit heeft genomen. Ook daarvan vond de Raad dat dit niet juist was omdat uit de toekenning van de bijstand over de tweede periode volgt dat ook na het te nemen besluit over bijstandsaanvraag de bijstand gewoon doorloopt.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstandsaanvraag

Bijstandsaanvraag

Bij het aanvragen van een bijstanduitkering moet de aanvrager gegevens overleggen omtrent de inkomens- en vermogenspositie. Wanneer bij de bijstandsaanvraag deze gegevens niet worden overgelegd, dan wordt de aanvraag niet toegekend. Een dergelijke kwestie is recent bij de Centrale Raad van Beroep aan de orde geweest.

De gemeente heeft na de bijstandsaanvraag om aanvullende stukken gevraagd. Volgens de Raad had de gemeente met een aanvullende brief voldoende inzichtelijk gemaakt welke informatie nog moest worden verstrekt. De aanvrager heeft ondanks zijn stelling dat de gegevens zijn verstrekt, volgens de gemeente geen volledig inzicht gegeven in de banksaldi.

De Raad oordeelde dat het voor de bijstandsaanvraag noodzakelijk is dat de aanvrager inzicht geeft in zijn financiële situatie. Deze saldi zijn, in tegenstelling tot wat appellant aanvoert, niet te herleiden uit de bij-en afschrijvingen op zijn bankafschriften. De gemeente had immers terecht opgemerkt dat op de verstrekte afschriften alleen de bij- en afschrijvingen op de bankafschriften staan en niet de saldi. De gemeente had daarom terecht de bijstandsaanvraag buiten behandeling gelaten.

 

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Re-integratie

Re-integratie werkt!

CBS meldt dat van alle personen die op 1 januari 2014 een algemene bijstandsuitkering ontvingen, 14 procent binnen een jaar weer aan de slag ging als werknemer. Van alle bijstandsontvangers maakte in 2014 ongeveer 42 procent gebruik van re-integratieondersteuning. Van die ruim 172 duizend begeleide bijstandsgerechtigden kwam ruim 22 procent aan een baan. Van de groep die niet werd ondersteund met re-integratieregelingen was ruim 8 procent succesvol bij het vinden van werk.

Re-integratievoorzieningen worden echter niet even vaak ingezet voor mannen als voor vrouwen. Van alle mannen die op 1 januari 2014 in de bijstand zaten, kon 46 procent in dat jaar gebruikmaken van een re-integratievoorziening, tegen 39 procent van de vrouwen. Naarmate de duur van een bijstandsuitkering toeneemt, worden re-integratievoorzieningen minder vaak ingezet.

Ook de aard en de vorm van de voorzieningen zijn heel divers. Sollicitatietraining is een voorbeeld, maar er zijn ook regelingen waarbij de baan is inbegrepen, zoals loonkostensubsidie of participatieplaatsen. Het zijn de gemeenten die beslissen over de re-integratievoorzieningen. De criteria verschillen over heel Nederland.

De kans om aan de slag te komen in een baan wordt kleiner naarmate de duur van de bijstand langer is, zowel met als zonder re-integratievoorziening. Maar hoe lang de uitkeringsduur ook is, in alle gevallen is het percentage dat een baan start groter wanneer er een voorziening is ingezet.

Bron: cbs.nl

Posted in Geen categorie | Leave a comment

aanvraag bijstand

Aanvraag bijstand: vermogensgrens

Bij de toekenning van een bijstanduitkering wordt mede gekeken naar het vermogen van de aanvrager. Ligt het vermogen boven de vermogensgrens, dan wordt de uitkering niet toegekend.

Bij een zaak bij de Centrale Raad van Beroep was aan de orde of de vermogensgrens overschreden was. De gemeente had aangevoerd dat de vermogensgrens ten tijde van de aanvraag was overschreden. Appellante voerde aan dat dit niet juist was omdat bij de vaststelling van het vermogen ten onrechte geen rekening was gehouden met de revisie die zij in verband met de afkoop van twee lijfrenteverzekeringen verschuldigd zal zijn. Na aftrek van deze revisierente ligt het vermogen volgens appellante onder de vermogensgrens.

Volgens vaste rechtspraak dient aan de hand van de feitelijke inkomens- en vermogenssituatie op de beoogde aanvangsdatum van bijstand te worden bezien of in aanmerking te nemen middelen van de betrokkene aan verlenen van bijstand in de weg staan. Dit betekent dat bij de vaststelling van de vermogenspositie rekening moet worden gehouden met de afkoopwaarde waarover appellante feitelijk kon beschikken.

De Raad oordeelde dat het bedrag waarover appellante bij afkoop van de lijfrente kan beschikken, is de afkoopsom minus het in mindering te brengen bedrag aan loonheffing. De eventueel aan de Belastingdienst verschuldigde revisierente is alleen aan de Belastingdienst verschuldigd als appellante de premies voor de lijfrenteverzekering heeft afgetrokken van de belasting en dus belastingvoordeel heeft gehad. Dat appellant een voordeel heeft gehad bleek niet uit de stukken, waardoor het niet aannemelijk is dat zij revisierente over de afkoopsom van de lijfrenteverzekering moet betalen. De uitkering werd daarom niet toegekend.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstandsaanvraag

Bijstandsaanvraag: afwijzing vanwege onduidelijke woonsituatie

Bij de aanvraag van een bijstanduitkering moet de aanvrager zijn woonadres opgeven. In het geval de aanvrager daarover onjuist informatie verstrekt, kan dit leiden tot de afwijzing van de aanvraag om bijstand.

In een recente zaak bij de Centrale Raad van Beroep was een soortgelijke kwestie aan de orde. In verband met de aanvraag hebben handhavingsspecialisten een onderzoek ingesteld naar de woon- en leefsituatie van appellant. Daarbij werd het door appellant opgegeven woonadres bezocht. In de ladekast werd wel kleding aangetroffen, maar deze was niet van appellant. Andere kledingstukken kon appellant niet aanwijzen. Op de vraag of appellant zijn administratie kon laten zien, heeft appellant enige tijd in een lade gezocht en daarin zat één brief van een zorgverzekeraar. Recente post kon appellant niet tonen.

Op grond van het onderzoek heeft de gemeente de bijstandsaanvraag afgewezen. Het hoofdverblijf is immers niet komen vast te staan. Appellant heeft zich tegen dit besluit verweerd en aangetoond dat veel post op een verkeerd adres wordt bezorgd, dat zijn kleding deels bij zijn ouders ligt en niet over voldoende geld beschikt om nieuwe kleding te kopen. Tevens heeft appellant verklaringen van buren overlegd waaruit blijkt dat hij op het onderhavige adres woonachtig is.

De Raad heeft overwogen dat het aan appellant is om juiste en volledige informatie te verstrekken over zijn woon- en leefsituatie omdat deze gegevens van belang zijn voor het vaststellen van het recht op bijstand. Indien appellant niet aan deze verplichting voldoet, is dit een grond voor weigering van de bijstand. De Raad oordeelde dat de tijdens het huisbezoek aangetroffen persoonlijke spullen van appellant een te geringe hoeveelheid persoonlijke spullen betreft om aan te tonen dat hij twee jaar op het betreffende adres woonachtig is. De door appellant ingebrachte verklaringen zijn achteraf opgesteld en worden niet onderbouwd met objectieve en verifieerbare gegevens. De bijstandsaanvraag is volgens de Raad daarom terecht afgewezen.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstanduitkering

Bijstanduitkering

Informatieplicht en intrekking van de uitkering

Bij de aanvraag van een bijstanduitkering moet de aanvrager gegevens over inkomen en vermogen verstrekken. Indien de aanvrager dat niet doet en later blijkt dat informatie is achtergehouden, dan kan intrekking en terugvordering van de verkregen bijstand het gevolg zijn.

Een soortgelijke kwestie speelde bij een zaak bij de Centrale Raad van Beroep. Appellante had een bijstanduitkering aangevraagd en toegekend gekregen. Later is gebleken dat een spaartegoed niet is opgegeven. De gemeente kwam er achter dat appellante te tijde van de aanvraag een spaartegoed had van boven de geldende vermogensgrens. De uitkering werd ingetrokken en teruggevorderd.

Appellante voerde aan dat zij ten tijde van de aanvraag niet op de hoogte was van de bankrekening omdat haar toenmalige echtgenoot daarover het beheer voerde. Daarom vond appellante dat zij de inlichtingenplicht niet had geschonden. De Raad nam in overweging dat appellante destijds zelf de bankrekening had geopend en dat deze ook op haar naam stond. De daarbij behorende bankafschriften werden naar het adres van de moeder van appellante gestuurd, waardoor zij op de hoogte moet zijn geweest van het saldo van de bankrekening. Daardoor heeft appellante haar inlichtingen plicht geschonden.

Uit de bankafschriften werd duidelijk dat voorafgaand aan de aanvraag om bijstand grote bedragen zijn opgenomen. Volgens de Raad valt niet uit te sluiten dat deze bedragen ten goede zijn gekomen van appellante en dat zij daarover kon beschikken. De gemeente is daarom terecht overgegaan tot intrekking van de uitkering omdat het recht op bijstand niet kon worden vastgesteld.

 

 

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstanduitkering

Bijstanduitkering

Afwijzing bijstanduitkering

Bij de toekenning van een bijstanduitkering kijkt de gemeente mede naar bijstandbehoevende omstandigheden. In een recente zaak bij de Centrale Raad van Beroep heeft de gemeente de aanvraag van appellant afgewezen omdat appellant niet heeft aangetoond hoe hij in de periode voorafgaand aan de aanvraag tot uitkering in zijn levensonderhoud heeft voorzien.

Bij aanvragen om bijstand heeft de aanvrager de bewijslast van bijstandbehoevendheid. De aanvrager moet dan duidelijkheid verschaffen over zijn woon-, leef- en inkomenssituatie. Anders dan de rechtbank was de Centrale Raad van Beroep van oordeel dat appellant niet in een bijstandbehoevende situatie verkeerde voorafgaand aan de bijstandsaanvraag. De verklaring van appellant dat hij vanwege financiële problemen bij zijn moeder woonde en dat zijn moeder kosten voor haar rekening nam, was niet voldoende om bijstandbehoevendheid aan te nemen. Ook de stelling dat appellant van derden geld had geleend omdat hij anders niet kon rondkomen, was niet voldoende omdat hij daarover geen specifieke details kon vertellen. Van een geldlening werd door appellant geen bewijs overgelegd.

Bovengenoemde omstandigheden maakten dat de Centrale Raad van Beroep van oordeel was dat appellant niet in bijstandbehoevende omstandigheden verkeerde. Daarom werd zijn verzoek tot een bijstanduitkering vanaf een bepaalde datum niet toegekend.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstanduitkering ingetrokken

Bijstanduitkering ingetrokken

De gemeente kan een rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren om te kijken of een bijstanduitkering terecht wordt uitgekeerd, In een dergelijke zaak heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan, waarbij de vraag was of de ontvanger van de uitkering woonachtig was op het uitkeringsadres.

De gemeente had met appellant een gesprek gevoerd en direct daarna heeft een huisbezoek plaatsgevonden. Daarna heeft de gemeente de bijstanduitkering ingetrokken omdat appellant niet woont op het door hem opgegeven adres.

De vraag waar iemand zijn woonadres heeft, dient te worden beantwoord aan de hand van concrete feiten en omstandigheden. Appellant is verplicht om hierover informatie te verstrekken aan de gemeente. Indien appellant deze inlichtingenplicht niet nakomt, dan is dit een reden om de bijstanduitkering in te trekken.

De stelling van appellant dat hij wel op het opgegeven adres woont is door de Raad gepasseerd. De Raad overwoog daarbij dat tijdens het huisbezoek geen administratie van appellant is aangetroffen in de woning, terwijl appellant in het aan het huisbezoek voorafgaande gesprek had verklaard dat hij de administratie deed en in zijn huis lag. Daar kwam nog bij dat appellant ook geen persoonlijk spullen kon tonen. Ook heeft appellant tegenstrijdige verklaringen afgelegd over de vraag welke kamer zijn slaapkamer was.

De Raad kwam op grond van de feiten en omstandigheden tot het oordeel dat appellant niet zijn woonadres had op het door hem opgegeven adres bij de gemeente. Daarom was de gemeente terecht overgegaan tot intrekking van de bijstanduitkering.

Posted in Geen categorie | Leave a comment